logos

 

  

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА


    Екотуристическата мрежа “Величествен Балкан, лазурен бряг и хилядолетна история” е изградена в региона на източна Стара планина в околностите на Свети Влас, Община Несебър. Екологосъобразно е разположена туристическа инфраструктура (маршрути, маркировка, туристически навеси и места за почивка, провеждане на обучаващи програми), използвана е местна работна ръка и местни суровини при неговото изпълнение. Съчетавани са мерките за запазване на екологичното равновесие с интересите на туристите и на местното население. В съответствие с името на проекта са обособени три пешеходни туристически маршрута с различна трудност и разнообразни природни дадености:

- “Величествен Балкан” (дължина на прехода 8 км с продължителност 5 часа)
– ваканционно селище ”Елените”, “Чобан чешма”, “Подковата”, местността ”Муфлоните”, връх ”Свети Илия”, местността ”Съръ гьол”, “Ловно ханче” местността “Куру чешма” (вековно дърво от вида “Благун”);

- “Лазурен бряг” (дължина на прехода 4.5 км с продължителност 3 часа)
– Свети Влас - ново село, “Голямата чешма”, местността ”Муфлоните”, “Подковата”, чешма ”Канелски борун”, през борово насаждение се слиза до помпена станция. Характерен за маршрута е изключително красивия панорамен изглед към целия несебърски залив, виждат се Несебър, Тънково, Равда, Ахелой, защитена местност ”Калината”, Каблешково, Александрово, Медово, Поморие и Странджа планина;

- “Хилядолетна история” (дължина на прехода 6 км с продължителност 4 часа)
– “Свети Андрей” (“Аязмото”), Свети Влас – старо село “Старата чешма”, връх “Свети Илия”, “Голямата чешма”, местността “Муфлоните”, “Подковата”, чешма ”Канелски борун”(“Батьова чешма”), в посока юг по “Канелски борун” се слиза до “Свети Власий” и туристически комплекс “Манастирите”.

 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

"Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история"

  • Създадена база данни за околната среда и устойчивото развитие в региона в Туристически информационен център – Община Несебър;

  • Оформена е маркировка на трите пешеходни маршрута, поставени са декоративни парапети и съдове за отпадъци;

  • Изработени и монтирани места за почивка: туристически навеси, туристически заслони и пейки;

  • Изработени и монтирани: указателни табели разположени на ключови места по туристическите маршрути, съдържащи карта на района и информация за посоката към определени забележителности и съществуващата инфраструктура; информационни табели съдържащи карта, информация за планината, планинските маршрути и биоразнообразието, което може да се наблюдава; табели за обозначаване на отделни растителни видове;

  • Разработени образователни програми;

  • Изготвени: наръчник за биоразнообразието на източна Стара планина, карта на района, рекламна брошура (диплянка), образователен видеофилм “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история”.

 

ПОЛЗИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

    Реализацията на проекта “Величествен Балкан, лазурен бряг и хилядолетна история” ще допринесе за опазването и възстановяването на природната среда в района, формиране на екологична култура, възможност за екологично възпитание и образование, също така и извличане на икономическа изгода чрез приходи от съхранена околна среда и оползотворяване на тези средства за опазване на природните и културни богатства.

  Дивата флора, уникална с голямото видово разнообразие от дървесни, храстови и тревни видове е природно наследство с естетическа, рекреационна, икономическа и със своя собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения. В района растат също и редки, защитени от Закона за защита на природата и застрашени от изчезване видове включени в „Червената книга на Р. България”.

   Запазването на природните местообитания е жизненоважен елемент на защитата и запазването на дивата фауна, която играе съществена роля за поддържане на биологичното равновесие. Множество видове сериозно намаляват и някои от тях са заплашени от изчезване, поради което регион Източна Стара планина, предмет на проекта “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история” е потенциален район за включване в Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

   Повишената екологична култура ще доведе до цивилизовано отношение към даденостите на планината, ще спомогне за тяхното устойчиво експониране за идните поколения.